Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Tmi Riku koskivuori
Liisantie 2a, 36200 Kangasala
Y tunnus: 2580638-5
hyvinvointisi@gmail.com

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Potilastietojen käsittely perustuu lakiin tai potilaan suostumukseen. Potilasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään potilaan hoidossa sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin.

 

REKISTERIN SISÄLTÖ

Tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus: Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä toimiva asiakassuhde. Tietoja, jotka eivät ole hoidon tai asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisia ei kerätä.

 

TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä myöskään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin suojauksen periaatteet; Potilastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Potilastietoja ei saa luovuttaa sivullisille.
Potilastietoja voivat käyttää ainoastaan asianomaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilasta hoitavat tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Rekisterinpitäjä päättää ja antaa käyttöoikeudet potilasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. 

 

SINUN OIKEUDET

Asiakkaana sinulla on oikeus:

  • Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme.
  • Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.
  • Pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai muuten puutteelliset henkilötiedot
  • Kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia Rekisterin ylläpitäjälle.

Noudatan voimaan tullutta tietoturvalakia (GDPR)

MIKÄLI HALUAT ETTÄ ANTAMASI TIEDOT POISTETAAN, OLE YHTEYDESSÄ REKISTERIN PITÄJÄÄN.